Mitsuyoshi-san

November 2nd, 2011

Team Burst driver – Mitsuyoshi-san throwing down.